Organizacijska klima

Organizacijska klima je širok pojem, ki predstavlja občutek zaposlenih o organizaciji ter se nanaša na organizacijske sisteme, sisteme vodenja, delo in kakovost, razvojno orientacijo ter pripadnost.

Zakaj organizacijska klima?

Odraža se tako v odnosu zaposlenih do dela, do organizacije dela, do odnosov in sistemov nagrajevanja, ipd. Organizacijska klima izraža ujemanje med tistim, kar ljudje pričakujejo, in tistim, kar dejansko dobijo. Razumemo jo lahko tudi kot ozračje v organizaciji, ki je posledica delovanja različnih dejavnikov tako iz preteklosti kot sedanjosti, širšega in ožjega okolja. Ti dejavniki vplivajo na vedenje ljudi v podjetju in zaradi njih se podjetja med seboj razlikujejo.  

Merjenje organizacijske klime

Merjenje organizacijske klime v podjetju je namenjeno opisu doživljanja in vedenja zaposlenih ter omogoča celosten pogled na problematiko zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Evalvacija rezultatov raziskovanja omogoča identifikacijo priložnosti za razvoj, na podlagi katerih načrtujemo spremembe in strategije razvoja. Pomembno je upoštevati različne vidike zaposlenih glede na njihovo delovno mesto in demografske dejavnike. Zaposleni imajo s sodelovanjem v raziskavi možnost na anonimen način izraziti svoje mnenje o zaposlitvi, povratna informacija pa delodajalcu pomaga pri implementaciji potrebnih sprememb oziroma ukrepov, ki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na učinkovitost podjetja. Da bi se pravočasno izognili nizki stopnji motiviranosti, slabi klimi in nezadovoljstvu zaposlenih, bi morali vsaj enkrat letno izvajati merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Na temelju analize rezultatov je treba sprejeti ukrepe na področjih, ki jih zaposleni doživljajo kot kritična.

Področja meritve organizacijske klime:
 • Nagrajevanje
 • Motiviranje
 • Odnos do kakovosti in količine dela
 • Inovativnost in samoiniciativnost
 • Razvoj kariere in napredovanje
 • Izobraževanje
 • izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Kakovost medsebojnih odnosov
 • Interno komuniciranje
 • Razumevanje in udejanjanje razvojne strategije
 • Vodenje
 • Organiziranost
 • Pripadnost organizaciji
 • Uspešnost in učinkovitost
Kaj pridobimo z merjenjem organizacijske klime?

Z rednimi merjenji organizacijske klime pridobimo povratno informacijo s strani zaposlenih o njihovem doživljanju organizacije, kar je ključnega pomena za doseganje dolgoročnega zadovoljstva zaposlenih.

Analiza zavzetosti

Zavzetost zaposlenih predstavlja pomemben dejavnik uspešnosti podjetja, označuje pa ga visok nivo energije, predanosti in vpletenosti v delovno aktivnost. Zavzeti zaposleni dela ne vidijo kot breme, temveč jim le-to predstavlja izziv. Označuje jih zadovoljstvo na delovnem mestu in ponos, da so del organizacije, verjamejo pa tudi, da njihov delodajalec ceni, to kar počnejo. Zavzeti zaposleni je bolj produktiven in pripaden organizaciji in v manjši meri doživlja stres.

Pospeševanje prodaje je mogoče ob dobrih odnosih med zaposlenimi

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno delovanje podjetja. Zadovoljni in motivirani zaposleni svoje delo opravljajo kakovostno, prav tako so tudi bolj produktivni, kar pripomore k uspešnosti podjetja. Za vzdrževanje zadovoljstva zaposlenih je pomembno, da podjetje izkazan trud zaposlenega ustrezno nagradi in tako pripomore k delovni motivaciji zaposlenega.

Pogosta vprašanja in odgovori nanje

Zakaj moramo meriti organizacijsko klimo?

Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sistema zahteva posebno previdnost. Razvoj želene organizacijske klime je dolgotrajen proces, medtem ko lahko ustvarjeno klimo le z eno napačno odločitvijo zelo hitro porušimo. Skladno s poslanstvom in vizijo organizacije je treba ustvariti in gojiti primerno organizacijsko klimo v podjetju, zato je ključnega pomena za vsako organizacijo, da redno izvaja raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Merjenje organizacijske klime je torej diagnostično sredstvo, ki nam pomaga pri usmerjanju pozornosti na področja, ki jih zaposleni zaznavajo kot kritična, ter služi kot kompas za delo v prihodnje. Z meritvami organizacijske klime se več let ukvarjamo tudi v podjetju EVRA.

Ali se lahko organizacijska klima meri v vseh organizacijah?

Da, organizacijsko klimo lahko merimo tako v manjših kot srednjih in velikih podjetjih. Vsaki organizaciji lahko organizacijska klima veliko doprinese. Meritve se lahko opravljajo ločeno glede na posamezne oddelke znotraj organizacije.